Polityka prywatności

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
przez Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej ZEM Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych są:
Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej ZEM Sp. z o.o., z siedzibą w Dusznikach-Zdroju, przy ul. Sudeckiej 14, KRS 0000077725, NIP 8831701904.

2. Dane osobowe zostały pozyskane z dokumentów rekrutacyjnych lub formularza kontaktowego i będą przetwarzane w celach:
a) ewidencji zatrudnienia i związanych ze stosunkiem pracy;
b) finansowo – księgowych (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa, przez okres regulowany przepisami prawa podatkowego);
c) obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń prawnie uzasadnionego interesu firmy ZEM Sp. z o.o., do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;
d) umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym obsługi zgłoszeń;
e) zarządzania kontem użytkownika systemów operacyjnych;
f) realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży z innymi klientami;
g) windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
h) prowadzenia analiz statystycznych;
i) archiwizacyjnych, w tym udokumentowanie rozliczalności (czyli wykazanie spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa).
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i art. 9 RODO

3. Kategoria danych osobowych:
Dane wrażliwe w postaci imion, nazwisk (również nazwiska rodowe), dat i miejsc urodzenia, numerów PESEL, adresów zamieszkania, zameldowania i zatrudnienia, stanowisk służbowych, kwalifikacji, wysokości wynagrodzenia, numerów telefonów oraz zawierające rodzaj, serię i numer dowodu osobistego.

4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz do organizacji międzynarodowych.

5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres:
a) niezbędny do realizacji celów przetwarzania;
b) obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu w celu dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy oraz wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa (tu: podatkowego, rachunkowego, systemu ubezpieczeń społecznych);
c) niezbędny do prowadzenia czynności przetwarzania lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
d) związany z obowiązkiem rozliczalności (tu: udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych; dane przechowywane będą przez okres, w którym zobowiązani jesteśmy do ich zachowania, w tym dokumentów zawierających dane do udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne).
Nie przetwarzamy danych osobowych dla celów innych niż określone powyżej.

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:
a) instytucje państwowe (m.in. ZUS, US);
b) podmioty pośredniczące w wykonywaniu przez Administratora zobowiązań umownych (m.in. dostawcy usług IT, którym zlecono usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie umowy i zgodnie z zaleceniami firmy ZEM Sp. z o.o. kancelaria prawna).

7. Posiadają Państwo prawo do:
a) dostępu do treści i przenoszenia swoich danych;
b) sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych;
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (w tym celu mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, ww. prawo nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
e) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych;
f) wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez firmę ZEM Sp. z o.o., do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

Małgorzata Banaszewska
adres e-mail: rodo@zem.com.pl

9. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione:
a) wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
b) osobom i podmiotom na ich prawnie uzasadnione żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych;
c) podmiotom wspierającym świadczenie usług drogą elektroniczną (m.in. usługi płatnicze, ubezpieczeniowe, wspomagające obsługę użytkowników);
d) organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa, a niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora uniemożliwi sporządzenie niezbędnej dokumentacji oraz może skutkować niemożliwością przeprowadzenia procesu rekrutacji i zatrudnienia pracownika.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy nieumyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt. e RODO klauzula informacyjna nie wymaga uzyskania zgody, stanowi dokument spełniający obowiązek informacyjny, który realizujemy jako Administrator Danych.